IEG INDUSTRIJA ELEKTRIČNIH GREJAČA
Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta proizvoda – Da bi proizvod kao što je električni grejač posedovao i održao kvalitet koji se garantuje, potrebno je da se proizvodni proces odvija uvek na isti propisan i kontrolisan način. Jedino tako svaki pojedinačno proizvedeni električni grejač, kao i celokupna proizvodnja, mogu dostići visok nivo kvaliteta.

U kompaniji IEG – Industrija električnih grejača posvećuje se velika pažnja važnosti kontrole proizvodnih procesa i proizvodnje svakog proizvoda. Višedecenijska tradicija poslovanja i liderska pozicija među proizvođačima električnih grejača je najbolji pokazatelj da se kontroli kvaliteta posvećuje posebna pažnja.

Faze kontrole kvaliteta proizvoda

Kako bi se obezbedio visok stepen kvaliteta svakog električnog grejača potreban je izbor najkvalitetnijih komponenata. Zatim, potrebno je redovno vršiti ulaznu kontrolu repromaterijala i međufaznu kontrolu poluproizvoda. Važno raditi kontrolu električnih vrednosti kao i vizuelnu kontrolu gotovih proizvoda.

Da bismo obezbedili kvalitet gotovih proizvoda, ulaznom kontrolom obuhvaćene su sve komponente koje sačinjavaju gotov proizvod kao što je električni grejač. One moraju biti odgovarajućeg kvaliteta i posedovati adekvatne sertifikate vezane za kvalitet i za zaštitu životne sredine. Takođe, svi proizvedeni grejači moraju da ispunjavaju zahteve propisane ROHS direktivama. Ukoliko se ulaznom kontrolom potvrdi kvalitet repromaterijala i sklopova, isti mogu biti uključeni u proizvodne procese.

Tokom proizvodnog procesa u svim vitalnim fazama proizvodnje vrši se međufazna kontrola. Ona prati proizvodni proces. Na ovaj način se ceo proizvodni proces kontroliše i sprečavaju se potencijalni problemi koji mogu nastati. Tako se dodatno osigurava da finalni proizvedeni električni grejači budu u zahtevanom kvalitetu.

kontrola-kvaliteta-ieg
fluke-kontrola-kvaliteta-ieg

Finalna faza kontrole kvaliteta proizvoda

Kontrola električnih vrednosti se vrši u završnoj fazi proizvodnog procesa. U okviru ove faze se kontrolišu najbitniji parametri vezani za kvalitet grejača. To su otpor spirale (snaga grejača), odvodne struje, otpor izolacije i visokonaponski test.

U ovoj fazi potrebno je utvrditi da izmerene električne vrednosti zadovoljavaju zahteve standarda i tolerancijski opseg po standardu EN 60335. Ovaj deo se odnosi na deklarisanu snagu proizvoda koja može da oscilira u opsegu od +5%. odnosno -10% u odnosu na deklarisanu snagu. Nakon toga proizvod smatramo ispravnim i prelazimo na završni kontrolni proces. Finalna faza podrazumeva vizuelnu kontrolu proizvoda. Tako se proveravaju lemovi, navoji, uglovi savijanja i dimenzije proizvoda u adekvatnim šablonima za kontrolu. Završetkom ove kontrolne faze proizvod dobija status spremnosti za isporuku.

Sopstvena laboratorija u okviru proizvodnog pogona

Pored navedenih procesa kontrole, kompanija IEG je, u želji da se pomeri korak dalje i uveri u stepen kvaliteta proizvoda u eksploataciji, formirala sopstvenu laboratoriju. Laboratorija koja se nalazi u sastavu proizvodnog pogona kompanije IEG opremljena je najmodernijom opremom za merenje temperature (kontaktno i beskontaktno). Zatim, opremljena je opremom za termovizijska merenja od -250°C do +1300°C. Takođe, opremljena je opremom za kontrolu hemijskog sastava čelika, rendgenom (X-ray), mikroskopom. Laboratorija poseduje uređaje za ciklično testiranje, merenje zatezne čvrstoće materijala odnosno spojeva. Zatim poseduje uređaje za ispitivanje energetske efikasnosti aparata u domaćinstvu koje sadrže u sebi električne grejače (veš mašina, bojlera, šporeta i grejalica prostora).

U skladu sa poslovnom politikom i ciljevima kompanije IEG – Industrija električnih grejača Beograd, krajem 2019. godine osnovano je preduzeće IEG-LAB. Novo preduzeće ima za cilj da se u toku 2020. godine izvrše neophodne pripremne radnje i edukacije kako bi u od januara 2021. godine IEG-LAB postalo akreditovana laboratorija od strane ATS-a za određivanje energetskog razreda navedenih uređaja.