IEG INDUSTRIJA ELEKTRIČNIH GREJAČA
Garantni listovi

GARANTNI LIST I UPUTSTVO ZA ZAMENU - UGRADNJU ELEKTRIČNIH GREJAČA KOTLA

Uslovi garancije

Kako bi se ostvarilo pravo na garanciju, neophodno je da se ugradnja/zamena grejača vrši isključivo u  skladu sa uputstvom proizvođača uređaja o ugradnji i servisiranju. I to od strane stručnog pravnog lica, koje je obavezno da  izvršene radnje potvrdi potpisom i pečatom na za to predviđenim mestima.

Rad grejača mora biti kontrolisan odgovarajućim termoregulatorom  i  biti adekvatno  zaštićen sigurnosnim termostatom od pregrevanja. Neophodno je da cirkulaciona pumpa bude uslov za uključenje grejača kotla  (ako  cirkulaciona  pumpa  nije  aktivirana  nije  moguće  uključiti  grejače). Takođe, preporučljivo je da cirkulaciona pumpa nastavi sa radom jos jedan sat nakon isključenja grejača kako bi se grejači u potpunosti ohladili.

Grejači se moraju ugrađivati prema uslovima koje je odredio proizvođač uređaja.

Moraju imati snagu i napon propisan od strane proizvođača uređaja. Prilikom    zamene    grejača    obratiti    pažnju    na    priključne    provodnike,  čija  izolacija  mora  biti  bez  oštećenja  i  vidljivih  promena  usled povećanog zagrevanja. Ukoliko je izolacija oštećena ili je izgubila elastičnost  potrebno  je  zameniti  ovakve  provodnike.

Takođe obavezno proveriti čvrstinu spojeva. Ako  je  spoj  labav, javiće  se  povećano  grejanje kontakata i provodnika što može dovesti do paljenja instalacije (požara). Kako bi se izbeglo pregorevanje grejača po završetku servisne  intervencije ili pre početka svake grejne sezone neophodno je ozračiti sistem (odstraniti vazduh iz grejnog kruga). Zatim, dopuniti sistem fluidom (preporučljivi su fluidi glikol ili demi voda) i proveriti pritisak ekspanzione posude.

Prilikom prvih par dana rada sistema obratiti pažnju na pritisak fluida

Prilikom prvih par dana rada sistema obratiti pažnju na pritisak fluida u grejnom sistemu. Postoji opasnost od gubitka fluida odnosno pretakanja  fluida u ekspanzionu posudu ako nije pod adekvatnim pritiskom, što će rezultirati pregorevanjem grejača.

Garancija ne obuhvata mehanička oštećenja nastala greškom korisnika i/ili trećih lica, neadekvatnim odn. nestručnim rukovanjem. Zatim, nestručnim održavanjem uređaja kao i korišćenjem električnih grejača kotla u uređajima za koje nisu  namenjeni ili nisu u skladu sa  naponom i snagom propisanim od strane proizvođača uređaja. Posebnu pažnju  obratiti  na  način povezivanja grejača na napajanje (veza zvezda ili veza trougao).

GARANTNI LIST I UPUTSTVO ZA UGRADNJU ELEKTRIČNOG GREJAČA BOJLERA

Garantni list i uputstvo za zamenu – Servis izvršiti u skladu sa uputstvom proizvođača bojlera na način kako je propisano u garantnom listu ili uputstvu o upotrebi bojlera. Zatvoriti ventil za napajanje bojlera hladnom vodom i nakon toga pristupiti pražnjenju vode iz bojlera. Voditi računa da voda može biti vruća pa sve raditi u zaštitnim rukavicama. Pražnjenje vode iz bojlera uraditi u skladu sa preporukom proizvođača. Kada je bojler ispražnjen skinuti zaštitni poklopac elektro-priključka. Vizuelno proveriti da li su svi elementi (termostati, grejač i priključni vodovi) bez oštećenja ili tragova prekomernog zagrevanja.

Sa grejača skinuti priključne krajeve ili termostat u zavisnosti od tipa grejača koji se menja – ugrađuje. Flanšnu sa grejačem i novom zaptivkom – dihtungom postaviti na njegovo mesto vodeći računa o poziciji priključaka. Postaviti prečagu za natezanje flanšne (kontra flanšnu) i lagano zavrtati maticu vodeći računa da zaptivka ravnomerno pokriva sve strane fanšne.

Zaptivka ne sme viriti

Zaptivka ne sme viriti (izlaziti iz žljeba) ni sa jedne strane. Ukoliko ovo nije ispunjeno doći će do curenja vode iz kazana. Kada je flanšna postavljena i pritegnuta pristupiti postupku punjenja vode u bojler. Zategnuti sve spojeve na priključnim krajevima bojlera kako hladne tako i tople vode. Delimično otvoriti slavinu za toplu vodu tako da vazduh iz bojlera može izaći napolje prilikom punjenja vode. Otvoriti ventil za dovod hladne vode u bojler i pratiti da li ima curenja oko flanšne i grejača. Ako se pojave kapi ili curenje lagano pritegnuti spoj vodeći računa da ne dođe do mehaničkih oštećenja usled prekomerne sile pritezanja.

Ako je sve postavljeno po propisu i ako su korišćene zaptivke preporučene od proizvođača curenja neće biti pri normalnim silama pritezanja. Vodu nalivati sve dok na slavini tople vode ne počne da teče voda bez mehurića i u kontinuitetu. Tada zatvoriti slavinu za toplu vodu. Proveriti da li su svi električni kontakti-priključci, zaštitni i regulacioni termostat i signalna sijalica suvi i ispravni. Ukoliko to nije slučaj odstraniti vlagu, osušiti komponente. Tek tada pristupiti povezivanju grejača sa ostatkom električne instalacije. (Sve vreme bojler je bez napajanja električnom energijom – isključen prekidač i ako je moguće odgovarajući osigurač).

Na šta obratiti pažnju prilikom zamene grejača?

Prilikom zamene grejača obratiti pažnju na priključne provodnike, čija izolacija mora biti bez oštećenja i promena usled povećanog zagrevanja. Ukoliko je izolacija oštećena ili je izgubila elastičnost potrebno je zameniti ovakve provodnike. Takođe obavezno proveriti čvrstinu spojeva. Ako je spoj labav javiće se povećano grejanje kontakata i provodnika što može dovesti do paljenja instalacije.

Nakon punjenja bojlera vodom i priključenja svih elemenata prema šemi proizvođača sme se priključiti napajanje na krajeve, a zatim uključiti osigurač i prekidač. Zaštitni poklopac ne zatvarati još narednih 30-ak minuta dok se voda u bojleru delimično ne zagreje radi provere eventualnih curenja na toplo. Ako nema curenja isključiti prekidač bojlera, vizuelno još jednom proveriti sve spojeve i veze pa staviti zaštitni poklopac. Uključiti bojler i koristiti ga u skladu sa uputstvom proizvođača.

Pravo na garanciju

Da bi se ostvarilo pravo na garanciju bojler mora biti povezan na gradsku vodovodnu mrežu (u slučaju da je bojler povezan na bunarsku vodu gubi se pravo na garanciju) i moraju se obaviti redovni šestomesečni pregledi bojlera kao i čišćenje kazana od naslaga-taloga kamenca. Kako bi ste uređaju produžili radni vek prilikom redovnih pregleda i čišćenja kazana preporučujemo da zamenite magnezijumsku anodu ukoliko se potrošila.

GARANTNI LIST I UPUTSTVO ZA ZAMENU - UGRADNJU ELEKTRIČNIH GREJAČA PO UZORKU - SKICI

Garantni list i uputstvo za zamenu – Uslovi garancije: Kako bi se ostvarilo pravo na garanciju, neophodno je da  se  ugradnja/zamena  grejača  vrši  isključivo u skladu sa uputstvom proizvođača uređaja o ugradnji i servisiranju. U skladu sa  namenom za koju je uređaj predviđen od strane proizvođača.

Neophodno je da se navedene radnje vrše od strane stručnog pravnog lica, koje svoje izvršene radnje potvrđuje potpisom i pečatom na predviđenim mestima. Rad grejača mora biti kontrolisan odgovarajućim termoregulatorom i biti adekvatno  zaštićen sigurnosnim termostatom od pregrevanja. Grejači se moraju ugrađivati prema uslovima koje je odredio proizvođač uređaja. Moraju imati snagu i napon propisan od strane proizvođača uređaja. Prilikom zamene grejača  obratiti pažnju na priključne provodnike. Njihova izolacija mora biti bez oštećenja i vidljivih promena usled  povećanog  zagrevanja.

Ukoliko je izolacija oštećena ili je izgubila elastičnost potrebno je zameniti ovakve provodnike. Takođe obavezno proveriti  čvrstinu  spojeva,  jer ako je spoj labav javiće se povećano grejanje kontakata i provodnika što može dovesti do paljenja  instalacije  (požara).

Pre aktivacije grejača proveriti da li su sve  komponente  uređaja  ispravne

Pre aktivacije grejača proveriti da li su sve  komponente  uređaja  ispravne  koje  predstavljaju uslov  za normalnu i nesmetanu  ekploataciju (presostati, cirkulacione pumpe, ventilatori, senzori i druge komponente) kako bi se omogućio normalan i bezbedan rad grejača i izbeglo pregorevanje.

Garancija ne obuhvata

Garancija  ne  obuhvata  mehanička  oštećenja    nastala    greškom  korisnika i/ili trećih lica, neadekvatnim-nestručnim rukovanjem Zatim, nestručnim održavanjem uređaja kao i korišćenjem električnih grejača kotla u uređajimaza koje nisu namenjeni ili nisu u skladu sa naponom i snagom propisanim  od  strane  proizvođača  uređaja. Posebnu  pažnju  obratiti  na  način povezivanja grejača na napajanje (veza zvezda ili veza trougao).

GARANTNI LIST I UPUTSTVO ZA ZAMENU-UGRADNJU ELEKTRIČNOG GREJAČA ZA ŠPORET, TOSTER, GREJALICU, UPALJAČA PEĆI NA PELET i TA PEĆI

Garantni list i uputstvo za zamenu – Kada je uređaj isključen skinuti zaštitni poklopac elektro-priključka, i pristupiti zameni grejača prema instrukcijama i preporukama proizvođača. Grejači se moraju ugrađivati prema uslovima koje je odredio proizvođač. Moraju imati snagu i napon propisan od strane proizvođača uređaja.

Prilikom zamene grejača obratiti pažnju na priključne provodnike, čija izolacija mora biti bez oštećenja i promena usled povećanog zagrevanja. Ukoliko je izolacija oštećena ili je izgubila elastičnost potrebno je zameniti ovakve provodnike. Takođe obavezno proveriti čvrstinu spojeva. Ako je spoj labav javiće se povećano grejanje kontakata i provodnika što može dovesti do paljenja instalacije. Grejači se mogu koristiti samo za uređaje za koje su namenjeni. Šporetski grejači, grejači tostera, grejači TA peći, grejači grejalica i grejači upaljača na pelet, ne smeju se koristiti za druge namene. Ovi grejači nisu izrađeni od materijala koji dozvoljava prskanje vode ili ulja po njihovoj površini.

GARANTNI LIST I UPUTSTVO ZA ZAMENU-UGRADNJU ELEKTRIČNOG GREJAČA ZA VEŠ MAŠINU I MAŠINU ZA SUDOVE

Kada je uređaj isključen skinuti zaštitni poklopac elektro-priključka, i pristupiti zameni grejača prema instrukcijama i preporukama proizvođača. Grejači se moraju ugrađivati prema uslovima koje je odredio proizvođač, tj. moraju imati snagu i napon propisan od strane proizvođača uređaja.

Prilikom zamene grejača obratiti pažnju na priključne provodnike, čija izolacija mora biti bez oštećenja i promena usled povećanog zagrevanja. Ukoliko je izolacija oštećena ili je izgubila elastičnost potrebno je zameniti ovakve provodnike. Takođe obavezno proveriti čvrstinu spojeva. Ako je spoj labav javiće se povećano grejanje kontakata i provodnika što može dovesti do paljenja instalacije.

Napomena: Ukoliko je kazan veš mašine izrađen od plastike ili sličnih materijala koji ne mogu izdržati veće temperature grejači koji se koriste prilikom zamene moraju obavezno imati u sebi termičku zaštitu. U suprotnom se ne može dogoditi da zbog pregrevanja kazana dođe do njegovog trajnog oštećenja i deformacije.

KUPUJTE ONLINE

Posetite našu
online prodavnicu